projekty UE

TRAKT Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt polegający na wdrożeniu w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą „E-zarządzanie i e-projektowanie – zoptymalizowanie procesów zarządczych przedsiębiorstwa oraz operacyjnych dla projektowania obiektów inżynierskich”.

Przedsiębiorstwa stara się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zoptymalizowanie procesów zarządczych i pomocniczych w przedsiębiorstwie poprzez usprawnienie zarządzania podwykonawcami, projektami, finansami oraz administracją, a także usprawnienie procesu projektowania obiektów inżynierskich.
Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań TIK w procesy biznesowe firmy. Dzięki unowocześnieniu infrastruktury programowo-sprzętowej przedsiębiorstwo przejdzie na kolejny, wyższy stopień rozwoju, wzrośnie możliwości projektowania, co umożliwi rozszerzenie działalności i dotarcie do klientów z zagranicy. Podniesie się również poziomu zarządzania przedsiębiorstwem dzięki automatyzacji części procesów oraz większej głębi dostępnej wiedzy.

Wartość realizowanego projektu jest szacowana na poziomie 322.463,00 zł. Wartość przewidywanego dofinansowania 97.035,00 zł